maandag, juli 22, 2024

Help ons verzamelen

Het Indisch Familie Archief (IFA) is een stichting die de Collectie Indisch Familie Archief van Museum Bronbeek (oorspronkelijk de collctie van de stichting zelf) exploiteert. Het IFA fungeert als informatiecentrum dat genealogische, biografische en iconografische gegevens over Europese en Indo-Europese families uit het voormalige Nederlands-Indië verzamelt en toegankelijk maakt voor nakomelingen en geïnteresseerden.

Familiedossiers

Ca. 14000 namen, zie ABC index

Familiearchieven

Documenten, albums, brieven, persoonsdocumenten van één familie

Familieboeken

Genealogieën, Biografieën, Dagboeken

Familiedrukwerk

Ook familieadvertenties

Familiedocumenten

O.a. kopieën van aktes van de Burgerlijke Stand

Fotoalbums en foto's

Families, portretten, landschappen, plantages, etc

Schenken en nalaten

  • Bezit u gegevens over uw familie die u voor toekomstige generaties wil bewaren? U kunt overwegen om deze aan de Collectie Indisch Familie Archief toe te voegen door deze aan museum Bronbeek over te dragen. Het kan gaan om stambomen en documenten als akten van geboorte, huwelijk of overlijden,
  • diploma’s, rouwkaarten, alsmede foto’s en familieboeken. Kopieën zijn even goed welkom. All toevoegingen worden zeer gewaardeerd door de Stichting Indisch Familie Archief.
  • Help ons verzamelen om voor de toekomst het verleden te behouden.

Verleden

Veel families zijn in het bezit van een familiewapen. In principe mag iedere Nederlander die tot een familie behoort die een familiewapenbezit, een familiewapen voeren. Wie wil nagaan of hij of zij een familiewapen heeft, moet daarom eerst nagaan of het dezelfde familie betreft. Dat kan door een stamboom te maken. De door Louis Barkey getekende wapens komen uit diverse wapenboeken, Het Adelsboek of Het Patriciaat. De collectie Familiewapens bestaat uit 5 handboeken.

Wilt u weten of uw familie een wapen voert, neem dan contact met ons op.

In onze collectie zijn stadswapens opgenomen van steden uit de koloniale tijd:


Amboina, Bandoeng, Banjoewangi, Blitar, Buitenzorg, Cheribon, Garoet, Madioen, Magelang, Makassar, Malang, Medan, Menado, Modjokerto, Padang, Palembang, Pasoeroean, Pekalongan, Semarang, Soerabaja.