Privacybeleid

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 25 mei 2018.

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Stichting Indisch Familie Archief (IFA)
https://www.indischfamiliearchief.nl.
Spui 68 2511 BT Den Haag; 070-7525836; bestuur@indischfamiliearchief.nl

IFA verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via email telefoon of brief.

Persoonsgegevens

IFA verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Inhoud van communicatie

Doeleinden

IFA verwerkt deze persoonsgegevens voor:• Het onderhouden van contact (verzending IFA Bulletin, uitnodiging IFA-lezingen).
• Een goede en efficiënte dienstverlening (het beantwoorden van door u gestelde verzoeken om informatie).
• Het verrichten van administratieve handelingen.
• Facturering.

Indien wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een derde in het kader van familieonderzoek m.b.t. dezelfde dossiers als waarvoor u belangstelling heeft getoond, wordt daarvoor toestemming aan u gevraagd.

Grondslag

De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, te weten het voortbestaan van IFA. IFA kan niet voorbestaan zonder zijn donateurs. IFA weegt dit belang iets zwaarder dan de (geringe) inbreuk op de rechten van de donateurs en de verzoekers om informatie: de verwerking van hun persoonsgegevens en de inhoud van de communicatie.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

IFA zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Uw rechten

U heeft het recht om IFA een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u IFA verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Stichting Indisch Familie Archief (IFA)
Spui 68 2511 BT Den Haag
Tel: 070-7525836
e-mail: bestuur@indischfamiliearchief.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door IFA laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op [n.v.t.].

IFA kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.